ALGEMENE VOORWAARDEN Atelier de Aanpak

 • Begripsbepaling; Atelier de Aanpak : de gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.

  1. Activiteiten: cursussen, lessen, workshops, exposities die Atelier de Aanpak    aanbiedt aan leerlingen, deelnemers, bedrijven, organisaties en instellingen.
  2. In het primair onderwijs worden activiteiten aangeboden onder de    verzamelnaam   “Kunst op School”.
  3. Wederpartij: afnemer van een activiteit van Atelier de Aanpak, zoals een leerling (in geval van een minderjarige leerling wordt hieronder ook de
  ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de leerling verstaan), deelnemer, bedrijf, organisatie of instellingen.

 • 2. Toepasselijkheid
    
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten en de uitvoering
  daarvan van Atelier de Aanpak inzake de door Atelier de Aanpak aangeboden en uit te voeren activiteiten.
  2. Op de website van Atelier de Aanpak (www.atelierdeaanpak.nl) en de door Atelier de Aanpak uitgegeven brochures kunnen ook activiteiten
  aangeboden die verzorgd worden door derden.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden met de andere aanbieders.
  4. De andere aanbieders bepalen hun eigen prijs en hebben eigen voorwaarden.
  5. Atelier de Aanpak is geen contractpartij bij overeenkomsten die door een andere partij worden gesloten met de anderen .
  6. Op de website, in de brochure of andere uiting wordt duidelijk vermeld wie de aanbieder van een activiteit is.
  7. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

  3. Aanmelding

  1. Aanmelding voor een activiteit geschiedt door aanmeldingsformulier op de website, brochure, een berichtje naar het mailadres
  info@atelierdeaanpak.nl of door een handgeschreven brief.   
  2. Het aanmeldingsformulier voor leerlingen of deelnemers onder 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of wettelijk
  vertegenwoordiger.   
  3. Het indienen van een aanmeldingsformulier is geen garantie op plaatsing.   
  4. Aanmeldingen worden door Atelier de Aanpak behandeld op volgorde van ontvangst.    
  5. De aanmelding voor een activiteit geldt voor de duur van de betreffende activiteit.    
  6. De duur van de activiteit staat vermeldt op de website en folder van Atelier de Aanpak    
  7. De overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk, mail of Whatts app bericht van plaatsing voor de activiteit.

  4. Primair onderwijs

  1. Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt de onderwijsinstelling een opdrachtbevestiging.
  2. Op de opdrachtbevestiging staat informatie over de activiteit, de prijs en de benodigdheden/materialen etc..
  3. De overeenkomst met de onderwijsinstelling komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de Wederpartij.

5. Plaatsing

1. De Wederpartij ontvangt uiterlijk één week voor de start van de activiteit schriftelijk bericht van plaatsing.
2. Indien er niet geplaatst kan worden, ontvangt de Wederpartij schriftelijk bericht alsmede een voorstel voor een alternatief.
3. Plaatsing kan geschieden bij de start van een activiteit of voor zover mogelijk tijdens de looptijd van een activiteit.
4. Plaatsing aan het begin van de activiteit verbindt de Wederpartij voor de looptijd van de activiteit.
5. Plaatsing gedurende een activiteit verbindt de Wederpartij naar rato van het aantal te volgen lessen in die activiteit.
6. De plaatsing voor een activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar

6.Verhindering van Wederpartij

1. Indien de Wederpartij verhinderd is (een gedeelte van) de activiteit te volgen, vindt er geen restitutie plaats. Het gemist onderdeel van de
activiteit kan eventueel in overleg worden ingehaald.
2. Indien de Wederpartij verhinderd is deel te nemen aan een activiteit in het kader van een proefles of een project van “Kunst op School” dient
daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één week voor aan de datum van de activiteit schriftelijk melding gemaakt te worden bij Atelier de
Aanpak.

7.Tarieven

1. De tarieven van de activiteiten, zoals lesgelden, staan vermeld op de website en/of de brochure van Atelier de Aanpak of staan vermeld op de
opdrachtbevestiging. Onverhoopte fouten in tarieven worden voorbehouden.
2. De aanschaf van materialen en/of gereedschap is niet inbegrepen in de tarieven en komen voor rekening van de Wederpartij.
3. De tarieven voor de activiteiten worden jaarlijks door atelier de Aanpak vastgesteld.
4. Indien de plaatsing gedurende een activiteit plaatsvindt, wordt het tarief naar evenredigheid aangepast.

8. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling van de
    factuur door de Wederpartij te geschieden binnen een betalingstermijn van 14
    dagen.
2. Betaling van de factuur kan plaatsvinden door middel van bankoverschrijving.
3. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, wordt er een bedrag
    ad € 20,-- aan administratiekosten bij de Wederpartij in rekening gebracht.
4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn de wettelijke rente en alle
    (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het
    factuurbedrag, met een minimum van € 250.
6. Indien na aanmaning betaling uitblijft, wordt de Wederpartij de toegang tot de   
    activiteit ontzegd.
7 .Bij niet tijdige opzegging wordt stilzwijgend verlengd.
8. Opzeggingen dienen uiterlijk 3 lessen voor het einde van een cursusdeel te
     worden gedaan per mail en/of Whatsapp bericht

10. ZoetermeerPas en Sport- en Cultuurcheque

Alleen van toepassing bij deelname aan de regeling      
1. Indien de Wederpartij een ZoetermeerPas heeft, kan de activiteit betaald worden
met de volgende voordeelcheques: 3 t/m 6 of de jongerencheque, voor zover er
aan de voorwaarden is voldaan.
2. Activiteiten bestaande uit minimaal 6 lessen kunnen betaald worden met de Sport-
en Cultuurcheques ter waarde van € 100,--, mits de Sport- en Cultuurcheque op
naam van de Wederpartij staat.
3. De cheque dient vóór aanvang van de activiteit bij de docente te worden
ingeleverd inclusief een kopie van de ZoetermeerPas voor zover van toepassing
en uiterlijk op1 december van het jaar waarop de cheques betrekking hebben.
4. Het is toegestaan om meerdere cheques voor één Activiteit in te leveren.
5. Indien het factuurbedrag voor de activiteit lager is dan de waarde van de    
cheque(s), dan vindt er geen restitutie plaats. Het resterende bedrag vervalt.
6. De ZoetermeerPas en de Sport- en Cultuurcheque kunnen tegelijk gebruikt worden.

     11. Kortingen

1. Atelier de Aanpak biedt een activiteiten aan met twee verschillende tarieven:
een tarief voor niet-leerlingen en een gereduceerd tarief voor leerlingen.
2. Indien de Wederpartij een activiteit volgt van minimaal 30 lessen[1] en daarnaast
een activiteit in dezelfde discipline met een leerling/niet-leerling tarief, dan wordt
voor laatstgemelde activiteit het gereduceerde leerling-tarief in rekening gebracht.
3. Atelier de Aanpak geeft een gezinskorting van 10% op het lesgeld als twee of
meer gezinsleden wonend op een adres een Atelier de Aanpak eenzelfde activiteit
van minimaal 15 lessen[2] volgen.

Bovendien moet het lesgeld van alle gezinsleden door dezelfde persoon (naam, adres en bankrekeningnummer) worden betaald.
Atelier de Aanpak Gezinskorting op een activiteit wordt niet verleend indien er voor dezelfde Atelier de Aanpak activiteit reeds gebruik is
gemaakt van het gereduceerd Atelier de Aanpak tarief voor cursisten.
12. Annuleren en beëindiging

1. Voortijdige of tussentijdse beëindiging hoe ook genaamd gedurende de looptijd van de activiteit is niet mogelijk.
2. De Wederpartij dient het volledige lesgeld te betalen, ongeacht het aantal gevolgde lessen.
13. Privacy
      Zie onze privacyverklaring

14. Intellectueel Eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom van de door Atelier de Aanpak
verstrekte brochures, promotiemateriaal, projectmateriaal, activiteitmateriaal, hand-outs, rapporten, PowerPoint presentaties en andere
bescheiden uitsluitend bij Atelier de Aanpak.
2. Een en ander mag niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Atelier de aanpak worden gebruikt, gekopieerd, aan derden
ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.

15. Nieuwsbrief

1. De Wederpartij ontvangt na aanmelding voor een activiteit automatisch de Atelier de Aanpak nieuwsbrief op het ingevulde e-mailadres of kan
deze lezen en/of bekijken via dewebsite of facebook pagina
2. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door onderaan de nieuwsbrief op de betreffende link te klikken.
3. Atelier de aanpak betracht alle zorgvuldigheid bij het verzenden van de nieuwsbrief, maar sluit iedere aansprakelijk voor het onjuist verzenden,
ontvangen of verwerken van de e-mailberichten uitdrukkelijk uit.
4. Onverhoopte fouten in data en prijzen in de nieuwbrief zijn voorbehouden.

16. Aansprakelijkheid

1. Atelier de aanpak is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of verlies van eigendommen van de Wederpartij, docenten en leraren
en/of bezoekers.
2. Deelname aan activiteiten geschieden op eigen risico. Atelier de Aanpak is niet aansprakelijk voor (letsel)schade die wordt geleden door de
deelname aan of bezoek van een activiteit.
3. Voor zover Atelier de Aanpak aansprakelijk is voor enige schade aan zaken of personen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat krachtens de door Atelier de Aanpak afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
4. De in lid 2 en 3 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen indien deze het gevolg zijn van bewuste roekeloosheid of grove
schuld van Atelier de Aanpak.
5. Atelier de Aanpak is geen partij bij overeenkomsten die gesloten worden met derden.
6. Atelier de Aanpak is derhalve nooit aansprakelijk voor aanspraken van een partij op grond van een met derden gesloten overeenkomst.
7. Atelier de Aanpak sluit iedere aansprakelijkheid die is veroorzaakt door derden uit.

17. Toepasselijke recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Atelier de Aanpak en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen in eerste instantie beslecht worden door de (voorzieningen) rechter in de rechtbank te Den Haag.
3. In het geval de kantonrechter bevoegd is, wordt het geschil beslecht door de kantonrechter te Den Haag.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 Januari 2019 tot dat er een wijziging met nieuwe ingangsdatum wordt weergegeven
op de dan gebruikte website.


[